WP là gì? Ý nghĩa của từ wp - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 28 tháng 8, 2023

WP là gì? Ý nghĩa của từ wp

WP là gì ?

WP là “Word Processor” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ WP

WP có nghĩa “Word Processor”, dịch sang tiếng Việt là “Xử lý văn bản”.

WP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng WP là “Word Processor”.

Một số kiểu WP viết tắt khác:
+ WordPerfect.
+ Wild Pitch: Sân hoang dã.
+ White Phosphorus: Phốt pho trắng.
+ Worker's Party: Đảng Công nhân.
+ Warsaw Pact: Hiệp ước Warsaw.
+ Wettable Powder: Bột ướt.
+ Windows Phone: Điện thoại Windows.
+ Word-and-Paradigm: Từ và Mô hình.
+ Workspace Pointer: Con trỏ vùng làm việc.
+ Western Pacific: phía tây Thái Bình Dương.
+ Wilting Point: Điểm héo.
+ Western Playland: Sân chơi miền Tây.
+ Working Parties: Các bên làm việc.
+ Work Permit: Giấy phép lao động.
+ Works Programme: Chương trình làm việc.
+ Working Project: Dự án làm việc.
+ Wavelet packets: Gói wavelet.
+ Work Packages: Gói công việc.
+ Washington Post: Bưu điện Washington.
+ Wind Power: Năng lượng gió.
+ William Patrick.
+ WordPress.
+ Waterman Polyhedron: Waterman đa diện.
+ Weinberg Properties: Thuộc tính Weinberg.
+ Writ Petitions: Viết Đơn.
+ Will Power: Ý chí.
+ Working Pressure: Áp lực công việc.
+ Wettable Powders: Bột ướt.
+ Water Productivity: Năng suất nước.

Post Top Ad