ODI là gì? Ý nghĩa của từ odi - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 30 tháng 8, 2023

ODI là gì? Ý nghĩa của từ odi

ODI là gì ?

ODI là “Oracle Data Integrator” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ODI

ODI có nghĩa “Oracle Data Integrator”, dịch sang tiếng Việt là “Nhà tích hợp dữ liệu Oracle”.

ODI là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ODI là “Oracle Data Integrator”.

Một số kiểu ODI viết tắt khác:
+ One Day International: Một ngày quốc tế.
+ Open Data Institute: Viện dữ liệu mở.
+ Outcome-Driven Innovation: Đổi mới hướng đến kết quả.
+ Overseas Development Institute: Viện phát triển hải ngoại.
+ Office of Defects Investigation: Văn phòng điều tra khiếm khuyết.
+ Oswestry Disability Index: Chỉ số khuyết tật Oswestry.
+ Office of Diversity and Inclusion: Văn phòng Đa dạng và Hòa nhập.
+ Outward Direct Investment: Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài.
+ One-Day International: Một ngày quốc tế.
+ Occupational Depression Inventory: Hàng tồn kho trầm cảm nghề nghiệp.
+ On-demand integration: Tích hợp theo yêu cầu.
+ Ohio Department of Insurance: Sở Bảo hiểm Ohio.
+ Object Design Incorporated: Thiết kế đối tượng kết hợp.
+ Office of Defect Investigation: Văn phòng điều tra khiếm khuyết.

Post Top Ad