OLA là gì? Ý nghĩa của từ ola - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 8 tháng 8, 2023

OLA là gì? Ý nghĩa của từ ola

OLA là gì ?

OLA là “Operational Level Agreement” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ OLA

OLA có nghĩa “Operational Level Agreement”, dịch sang tiếng Việt là “Thỏa thuận cấp độ hoạt động”.

OLA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng OLA là “Operational Level Agreement”.

Một số kiểu OLA viết tắt khác:
+ Oromo Liberation Army: Quân Giải phóng Oromo.
+ Ontario Library Association: Hiệp hội thư viện Ontario.
+ Online data: Dữ liệu trực tuyến.
+ Office of Legislative Affairs: Văn phòng Pháp chế.
+ Our Lady of Apostles: Đức Mẹ Tông Đồ.
+ Online Lenders Alliance: Liên minh cho vay trực tuyến.
+ Office of Legal Affairs: Phòng pháp chế.
+ Open Learning Agency: Cơ quan học tập mở.
+ Overlap-add: Chồng chéo-thêm.
+ Orderly Liquidation Authority: Cơ quan thanh lý có trật tự.
+ Oklahoma Library Association: Hiệp hội Thư viện Oklahoma.
+ Open Library Architecture: Kiến trúc thư viện mở.
+ Olivetolic acid: Axit ôliutolic.
+ Orientalia Lovaniensia Analecta.
+ Oregon Legislative Assembly: Hội đồng Lập pháp Oregon.
+ Office of Latino Affairs: Văn phòng các vấn đề Latino.
+ Online Authorization: Ủy quyền trực tuyến.
+ Online Adaptor: Bộ điều hợp trực tuyến.
+ Oregon Library Association: Hiệp hội Thư viện Oregon.
+ Open Learning Analytics: Phân tích học tập mở.
+ Our Lady Academy: Học Viện Đức Mẹ.
+ Optimal Linear Arrangement: Sắp xếp tuyến tính tối ưu.
+ Ontario Landowners Association: Hiệp hội chủ đất Ontario.
+ Optimally Localized Average: Trung bình cục bộ tối ưu.
+ Open Learning Australia: Open Learning Úc.
+ Office of the Legislative Auditor: Văn phòng Kiểm toán Lập pháp.
+ Ohio Library Association: Hiệp hội Thư viện Ohio.
+ Official Languages Act: Đạo luật ngôn ngữ chính thức.
+ Old Lauristonian Association: Hiệp hội Lauristonia cũ.
+ Oxford Leadership Academy: Học viện lãnh đạo Oxford.
+ Oligonucleotide Ligation Assay: Xét nghiệm thắt oligonucleotide.
+ Oracle Learning Architecture: Kiến trúc học tập của Oracle.

Post Top Ad