ORSA là gì? Ý nghĩa của từ orsa - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 26 tháng 8, 2023

ORSA là gì? Ý nghĩa của từ orsa

ORSA là gì ?

ORSA là “Own Risk and Solvency Assessment” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ORSA

ORSA có nghĩa “Own Risk and Solvency Assessment”, dịch sang tiếng Việt là “Đánh giá rủi ro và khả năng thanh toán của chính mình”.

ORSA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ORSA là “Own Risk and Solvency Assessment”.

Một số kiểu ORSA viết tắt khác:
+ Operations Research Society of America: Hiệp hội nghiên cứu hoạt động của Mỹ.
+ Outdoor Radioactive Storage Area: Khu lưu trữ phóng xạ ngoài trời.
+ Orsellinic acid synthase gene: Gen tổng hợp axit orsellinic.
+ Operations Research and Systems Analysis: Nghiên cứu Hoạt động và Phân tích Hệ thống.
+ Operations Research/Systems Analysis: Nghiên cứu Hoạt động/Phân tích Hệ thống.
+ Old Rajans Scouts Association: Hiệp hội hướng đạo cũ Rajans.

Post Top Ad