PCP là gì? Ý nghĩa của từ pcp - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 30 tháng 8, 2023

PCP là gì? Ý nghĩa của từ pcp

PCP là gì ?

PCP là “Port Control Protocol” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ PCP

PCP có nghĩa “Port Control Protocol”, dịch sang tiếng Việt là “Giao thức kiểm soát cổng”.

PCP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PCP là “Port Control Protocol”.

Một số kiểu PCP viết tắt khác:
+ phenylcyclohexyl piperidine: phenylcyclohexyl piperidin.
+ Pneumocystis pneumonia: Viêm phổi do Pneumocystis.
+ Probabilistically Checkable Proof: Bằng chứng có thể kiểm tra theo xác suất.
+ Planar Cell Polarity: Tế bào phẳng phân cực.
+ Priority Code Point: Điểm mã ưu tiên.
+ Peruvian Communist Party: Đảng Cộng sản Peru.
+ Principal Component Pursuit: Theo đuổi thành phần chính.
+ People's Convention Party: Đảng hội nghị nhân dân.
+ Personal Contract Purchase: Mua hợp đồng cá nhân.
+ Primary Control Program: Chương trình điều khiển chính.
+ Personal Construct Pychology: Xây dựng cá nhân Tâm lý học.
+ Portuguese Communist Party: Đảng cộng sản Bồ Đào Nha.
+ Primary Care Physician: Bác sĩ chăm sóc chính.
+ Personal Choice Party: Tiệc lựa chọn cá nhân.
+ Peptidyl Carrier Proteins: Protein vận chuyển peptidyl.
+ Philadelphia College of Pharmacy: Đại học Dược Philadelphia.
+ Pridnestrovie Communist Party: Đảng Cộng sản Pridnestrovie.
+ Paraguayan Communist Party: Đảng Cộng sản Paraguay.
+ Pre-charged pneumatic: Khí nén nạp trước.
+ Philippine College of Physicians: Đại học Bác sĩ Philippines.
+ Presbyterian Church of the Philippines: Nhà thờ Trưởng lão Philippines.
+ Primary Care Paramedics: Nhân viên y tế chăm sóc chính.
+ Pakistan Centre for Philanthropy: Trung tâm Từ thiện Pakistan.
+ Pressure Controlled Palpometer: Máy đo áp suất được kiểm soát.
+ Popular Congress Party: Đảng Quốc đại nổi tiếng.
+ Primary Care Paramedic: Nhân viên y tế chăm sóc chính.
+ Pacific Citrus Products: Sản phẩm cam quýt Thái Bình Dương.
+ Palestine Communist Party: Đảng Cộng sản Palestine.
+ Police Community Precincts: Khu cộng đồng cảnh sát.
+ Progressive Constitutionalist Party: Đảng Lập hiến Cấp tiến.
+ Producer Currency Pricing: Định giá tiền tệ của nhà sản xuất.
+ Primary Care Progress: Tiến độ Chăm sóc Chính.
+ People's Countryside Party: Đảng nhân dân nông thôn.
+ Pan-Caribbean Congress: Quốc hội Pan-Caribbean.
+ Physical Conditioning Platoon: Trung đội điều hòa thể chất.
+ Peptidyl Carrier Protein: Protein vận chuyển peptidyl.
+ Progressing Cavity Pump: Bơm khoang tiến bộ.
+ People’s Conference Party: Đảng hội nghị nhân dân.
+ Primary Care Providers: Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc chính.
+ Progressing Cavity Pumps: Máy bơm khoang tiến bộ.
+ Parallel C preprocessor: Bộ tiền xử lý song song C.
+ Party of Construction and Progress: Đảng Xây dựng và Tiến bộ.
+ Pharmacy Council of Pakistan: Hội đồng Dược phẩm Pakistan.
+ Pakistan Center for Philanthropy: Trung tâm Từ thiện Pakistan.
+ Pharmacology and Clinical Pharmacy: Dược lý và Dược lâm sàng.
+ Planning Commission of Pakistan: Ủy ban Kế hoạch của Pakistan.
+ Pneumocystis Carinii Pneumonia: Viêm phổi Pneumocystis Carinii.
+ Progressive Cavity Pump: Bơm khoang lũy ​​tiến.
+ Progressive Civic Project: Dự án dân sự tiến bộ.
+ Person-Centred Planning: Lập kế hoạch lấy con người làm trung tâm.
+ Post Correspondence Problem: Bài viết tương ứng vấn đề.
+ Peru Communist Party: Đảng Cộng sản Peru.
+ Pyrrolidone carboxyl peptidase.
+ Probabilistically Checkable Proofs: Bằng chứng có thể kiểm tra theo xác suất.
+ Primary Care Practitioner: Bác sĩ chăm sóc chính.
+ Primary Care Physicians: Bác sĩ chăm sóc chính.
+ Peripheral Co-Processor: Bộ đồng xử lý ngoại vi.
+ Positive Cultural Promotions: Khuyến mãi văn hóa tích cực.
+ Procurement of complex performance: Mua sắm hiệu suất phức tạp.
+ Prior Comparative Period: Thời kỳ so sánh trước.
+ Program Control Program: Chương trình điều khiển chương trình.
+ Performance Co-Pilot: Đồng thí điểm biểu diễn.
+ Pakistan Pharmacy Council: Hội đồng Dược phẩm Pakistan.
+ Progressive Crease Pattern: Mô hình nếp nhăn lũy tiến.
+ Primary Communications Processor: Bộ xử lý truyền thông chính.
+ Primary Connection Point: Điểm kết nối chính.
+ Private Client Partners: Đối tác khách hàng cá nhân.
+ Producer's Creative Partnership: Đối tác sáng tạo của nhà sản xuất.
+ Primary Care Psychologist: Nhà tâm lý chăm sóc chính.
+ Poorly Characterized Phase: Giai đoạn đặc trưng kém.
+ Personal Contact Programmes: Chương trình liên hệ cá nhân.
+ Primary Care Provider: Bên cung cấp dịch vụ chăm sóc cơ bản.
+ Progressive Conservative Party: Đảng Bảo thủ Cấp tiến.
+ Primary Capital Programme: Chương trình vốn sơ cấp.
+ Pyrolytic Carbon Paper: Giấy than nhiệt phân.
+ Peoples Coalition Party: Đảng liên minh nhân dân.
+ Partido Conciencia Popular: Partido Conciencia Phổ biến.
+ People's Cultural Plan: Kế hoạch văn hóa nhân dân.
+ procollagen C proteinase: protein procollagen C.
+ Pest Control Product: Sản phẩm kiểm soát dịch hại.

Post Top Ad