PMF là gì? Ý nghĩa của từ pmf - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 30 tháng 8, 2023

PMF là gì? Ý nghĩa của từ pmf

PMF là gì ?

PMF là “Proton Motive Force” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ PMF

PMF có nghĩa “Proton Motive Force”, dịch sang tiếng Việt là “Động lực proton”.

PMF là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PMF là “Proton Motive Force”.

Một số kiểu PMF viết tắt khác:
+ Popular Mobilization Forces: Lực lượng huy động phổ biến.
+ Primary myelofibrosis: xơ tủy nguyên phát.
+ Presidential Management Fellows: Nghiên cứu sinh quản lý tổng thống.
+ Probability Mass Function: Chức năng có thể xảy ra tập trung.
+ Potential of Mean Force: Tiềm năng của Mean Force.
+ Progressive Massive Fibrosis: Xơ hóa lớn tiến triển.
+ Popular Mobilisation Forces: Lực lượng huy động phổ biến.
+ Pacific Music Festival: Lễ hội âm nhạc Thái Bình Dương.
+ Peptide Mass Fingerprinting: Dấu vân tay khối lượng peptide.
+ Para-Military Forces: Lực lượng bán quân sự.
+ Perspective Multi-Role Fighter: Phối cảnh Máy bay chiến đấu đa vai trò.
+ Probable Maximum Flood: Lũ tối đa có thể xảy ra.
+ Perspective Multirole Fighter: Phối cảnh máy bay chiến đấu đa năng.
+ Permanent Military Force: Lực lượng quân sự thường trực.
+ Presidential Management Fellowship: Học bổng quản lý tổng thống.
+ Peter Mbah Foundation: Quỹ Peter Mbah.
+ Potential Mean Force: Lực trung bình tiềm năng.
+ Pacific Mine Forum: Diễn đàn mỏ Thái Bình Dương.
+ Permanent Military Forces: Lực lượng quân sự thường trực.
+ Popular Mobilisation Force: Lực Lượng Huy Động Phổ Biến.
+ Police Mobile Force: lực lượng cảnh sát cơ động.
+ Portfolio Management Foundation: Quỹ quản lý danh mục đầu tư.
+ Print Management Facility: Cơ sở quản lý in.
+ Personal Magic Factor: Yếu tố ma thuật cá nhân.
+ Peptide Mass Fingerprint: Dấu vân tay khối lượng peptide.
+ Peter Moores Foundation: Quỹ Peter Moore.
+ Preservation Metadata Framework: Khung siêu dữ liệu bảo quản.
+ Poisson Moment Functional: Chức năng thời điểm Poisson.
+ Philippine Memorial Foundation: Quỹ tưởng niệm Philippines.

Post Top Ad