PROS là gì? Ý nghĩa của từ pros - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 9 tháng 8, 2023

PROS là gì? Ý nghĩa của từ pros

PROS là gì ?

PROS là “PIK3CA-Related Overgrowth Spectrum” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ PROS

PROS có nghĩa “PIK3CA-Related Overgrowth Spectrum”, dịch sang tiếng Việt là “Phổ phát triển quá mức liên quan đến PIK3CA”.

PROS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PROS là “PIK3CA-Related Overgrowth Spectrum”.

Một số kiểu PROS viết tắt khác:
+ Advantages: Thuận lợi, ưu điểm.
+ Performance Rights Organizations: Tổ chức quyền biểu diễn.
+ Republican Party of the Social Order: Đảng Cộng hòa trật tự xã hội.
+ Research Centre in Software Production Methods: Trung tâm nghiên cứu phương pháp sản xuất phần mềm.

Post Top Ad