PSX là gì? Ý nghĩa của từ psx - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 18 tháng 8, 2023

PSX là gì? Ý nghĩa của từ psx

PSX là gì ?

PSX là “PlayStation Experience” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ PSX

PSX có nghĩa “PlayStation Experience”, dịch sang tiếng Việt là “Trải nghiệm PlayStation”.

PSX là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PSX là “PlayStation Experience”.

Một số kiểu PSX viết tắt khác:
+ Pakistan Stock Exchange: Sở giao dịch chứng khoán Pakistan.

Post Top Ad