QTR là gì? Ý nghĩa của từ qtr - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 22 tháng 8, 2023

QTR là gì? Ý nghĩa của từ qtr

QTR là gì ?

QTR là “Qatar ” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ QTR

QTR có nghĩa “Qatar ”, dịch sang tiếng Việt là “Ca-ta”.

QTR là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng QTR là “Qatar ”.

Một số kiểu QTR viết tắt khác:
+ Quad TiltRotor: Quad NghiêngRotor.
+ 2 quarters: 2 quý.

Post Top Ad