SAPO là gì? Ý nghĩa của từ sapo - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 9 tháng 8, 2023

SAPO là gì? Ý nghĩa của từ sapo

SAPO là gì ?

SAPO là “South African Post Office” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ SAPO

SAPO có nghĩa “South African Post Office”, dịch sang tiếng Việt là “Bưu điện Nam Phi”.

SAPO là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SAPO là “South African Post Office”.

Một số kiểu SAPO viết tắt khác:
+ Specialized Anti-Corruption Prosecutor's Office: Văn phòng Công tố viên chuyên trách chống tham nhũng.
+ South African Port Operations: Khai thác cảng Nam Phi.
+ Southern Angami Public Organization: Tổ chức công cộng Nam Angami.

Post Top Ad