SARM là gì? Ý nghĩa của từ sarm - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 23 tháng 8, 2023

SARM là gì? Ý nghĩa của từ sarm

SARM là gì ?

SARM là “Selective Androgen Receptor Modulator” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ SARM

SARM có nghĩa “Selective Androgen Receptor Modulator”, dịch sang tiếng Việt là “Bộ điều biến thụ thể Androgen chọn lọc”.

SARM là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SARM là “Selective Androgen Receptor Modulator”.

Một số kiểu SARM viết tắt khác:
+ Saskatchewan Association of Rural Municipalities: Hiệp hội các đô thị nông thôn Saskatchewan.
+ Single ASIP Radio Mount: Đài phát thanh ASIP đơn.
+ Sir Abdool Razack Mohamed: Ngài Abdool Razack Mohamed.

Post Top Ad