TLM là gì? Ý nghĩa của từ tlm - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 23 tháng 8, 2023

TLM là gì? Ý nghĩa của từ tlm

TLM là gì ?

TLM là “Transmission Line Model” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ TLM

TLM có nghĩa “Transmission Line Model”, dịch sang tiếng Việt là “Mô hình đường truyền”.

TLM là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TLM là “Transmission Line Model”.

Một số kiểu TLM viết tắt khác:
+ Transmission-line matrix: Ma trận đường truyền.
+ Teaching/learning materials: Tài liệu dạy/học.
+ Transaction-level modeling: Mô hình cấp độ giao dịch.
+ Touch Level Model: Mô hình cấp độ cảm ứng.
+ Temporal Light Modulation: Điều chế ánh sáng tạm thời.
+ Transmission Line Modelling: Mô hình hóa đường truyền.
+ The Last Mile: Dặm cuối cùng.
+ Transmission Line Matrix: Ma trận đường truyền.
+ Translation and Localization Management: Quản lý dịch thuật và bản địa hóa.
+ Transmitted Light Microscopy: Kính hiển vi ánh sáng truyền qua.
+ Transoral Laser Microsurgery: Vi phẫu Laser xuyên miệng.
+ Tool Lifecycle Management: Quản lý vòng đời công cụ.
+ Transport Layer Metrics: Số liệu tầng vận chuyển.
+ Traditional Latin Mass: Thánh lễ Latinh truyền thống.
+ Transport Layer Module: Mô-đun tầng vận chuyển.
+ The Leprosy Mission: Nhiệm vụ bệnh phong.
+ Tether Length Monitor: Giám sát chiều dài dây buộc.
+ The Learning Manager: Người quản lý học tập.

Post Top Ad