SCCM là gì? Ý nghĩa của từ sccm - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 15 tháng 8, 2023

SCCM là gì? Ý nghĩa của từ sccm

SCCM là gì ?

SCCM là “Standard cubic centimeters per minute” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ SCCM

SCCM có nghĩa “Standard cubic centimeters per minute”, dịch sang tiếng Việt là “Centimet khối tiêu chuẩn trên phút”.

SCCM là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SCCM là “Standard cubic centimeters per minute”.

Một số kiểu SCCM viết tắt khác:
+ System Centre Configuration Manager: Trình quản lý Cấu hình Trung tâm Hệ thống.
+ Society of Critical Care Medicine: Hiệp hội Y học Chăm sóc Tích cực.
+ System Center Configuration Manager: Trình quản lý Cấu hình Trung tâm Hệ thống.
+ Software Change and Configuration Management: Quản lý cấu hình và thay đổi phần mềm.
+ Southwestern College of Christian Ministries: Đại học Công giáo Tây Nam.
+ Scientific Computing and Computational Mathematics: Máy tính khoa học và toán học tính toán.
+ Strathcona County Community Mediation: Hòa giải Cộng đồng Quận Strathcona.

Post Top Ad