SCMS là gì? Ý nghĩa của từ scms - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 21 tháng 8, 2023

SCMS là gì? Ý nghĩa của từ scms

SCMS là gì ?

SCMS là “Supply Chain Management System” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ SCMS

SCMS có nghĩa “Supply Chain Management System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống quản lý chuỗi cung ứng”.

SCMS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SCMS là “Supply Chain Management System”.

Một số kiểu SCMS viết tắt khác:
+ Serial Copy Management System: Hệ thống quản lý sao chép nối tiếp.
+ Supply Chain Management Software: Phần mềm quản lý chuỗi cung ứng.
+ South Charleston Middle School: Trường trung học cơ sở Nam Charleston.
+ Supplementary Cementitious Materials: Vật liệu xi măng bổ sung.
+ Symbiosis Centre of Management Studies: Trung tâm Nghiên cứu Quản lý Symbiosis.
+ Seattle Chamber Music Society: Hiệp hội âm nhạc thính phòng Seattle.
+ Smart Card Management System: Hệ thống quản lý thẻ thông minh.
+ Storage Class Memories: Kỷ niệm lớp lưu trữ.
+ Species Conservation and Monitoring Section: Bộ phận giám sát và bảo tồn loài.
+ Society for Cinema and Media Studies: Hiệp hội Nghiên cứu Điện ảnh và Truyền thông.
+ Selwyn College Music Society: Hiệp hội âm nhạc đại học Selwyn.
+ Symbiosis Centre for Management Studies: Trung tâm nghiên cứu quản lý Symbiosis.

Post Top Ad