VEF là gì? Ý nghĩa của từ vef - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 21 tháng 8, 2023

VEF là gì? Ý nghĩa của từ vef

VEF là gì ?

VEF là “Virginia Engineering Foundation” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ VEF

VEF có nghĩa “Virginia Engineering Foundation”, dịch sang tiếng Việt là “Quỹ kỹ thuật Virginia”.

VEF là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng VEF là “Virginia Engineering Foundation”.

Một số kiểu VEF viết tắt khác:
+ Vignan Educational Foundation: Tổ chức giáo dục Vignan.
+ Vulcan Energy France: Năng lượng Vulcan Pháp.

Post Top Ad