SEPA là gì? Ý nghĩa của từ sepa - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 18 tháng 8, 2023

SEPA là gì? Ý nghĩa của từ sepa

SEPA là gì ?

SEPA là “State Environmental Protection Agency” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ SEPA

SEPA có nghĩa “State Environmental Protection Agency”, dịch sang tiếng Việt là “Cơ quan Bảo vệ Môi trường Nhà nước”.

SEPA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SEPA là “State Environmental Protection Agency”.

Một số kiểu SEPA viết tắt khác:
+ Single Euro Payments Area: Khu vực thanh toán bằng đồng Euro.
+ State Environment Protection Agency: Cơ quan bảo vệ môi trường nhà nước.
+ Special Environmental Protection Area: Khu vực bảo vệ môi trường đặc biệt.
+ State Environmental Protection Administration: Cục Bảo vệ Môi trường Nhà nước.
+ Scottish Environment Protection Agency: Cơ quan Bảo vệ Môi trường Scotland.
+ Scottish Environmental Protection Agency: Cơ quan Bảo vệ Môi trường Scotland.
+ Smart Electric Power Alliance: Liên minh điện thông minh.
+ Spanish Evangelical Press Association: Hiệp hội báo chí truyền giáo Tây Ban Nha.
+ Science and Education Policy Association: Hiệp hội Chính sách Khoa học và Giáo dục.
+ Support to the Electoral Process in Armenia: Hỗ trợ quá trình bầu cử ở Armenia.
+ State Environmental Policy Act: Đạo luật Chính sách Môi trường Nhà nước.
+ Science Education Partnership Award: Giải thưởng Đối tác Giáo dục Khoa học.
+ Solar Electric Power Association: Hiệp hội điện mặt trời.
+ Sindh Environmental Protection Agency: Cơ quan bảo vệ môi trường Sindh.
+ Special Education Promotion Act: Đạo luật xúc tiến giáo dục đặc biệt.
+ Sudanese Emergency Physicians Association: Hiệp hội bác sĩ cấp cứu Sudan.
+ Science Education Programme for Africa: Chương trình Giáo dục Khoa học cho Châu Phi.
+ State Environment Protection Administration: Cục Bảo vệ Môi trường Nhà nước.
+ Servicios Ecoforestales para Agricultores: Dịch vụ rừng sinh thái cho nông nghiệp.

Post Top Ad