SETA là gì? Ý nghĩa của từ seta - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 27 tháng 8, 2023

SETA là gì? Ý nghĩa của từ seta

SETA là gì ?

SETA là “Systems Engineering and Technical Assistance” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ SETA

SETA có nghĩa “Systems Engineering and Technical Assistance”, dịch sang tiếng Việt là “Kỹ thuật Hệ thống và Hỗ trợ Kỹ thuật”.

SETA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SETA là “Systems Engineering and Technical Assistance”.

Một số kiểu SETA viết tắt khác:
+ Sector Education and Training Authority: Ngành Giáo dục và Đào tạo Cơ quan quản lý.
+ Search for extraterrestrial artifacts: Tìm kiếm cổ vật ngoài trái đất.
+ School of Engineering, Technology & Aeronautics: Trường Kỹ thuật, Công nghệ & Hàng không.
+ Systems Engineering and Technical Advisor: Cố vấn kỹ thuật và kỹ thuật hệ thống.
+ Sector Educational and Training Authorities: Cơ quan giáo dục và đào tạo ngành.
+ Saudi Excellence in Tourism Awards: Giải thưởng du lịch xuất sắc của Saudi.
+ Symposium on Econometric Theory and Applications: Hội nghị chuyên đề Lý thuyết kinh tế lượng và ứng dụng.
+ Security Education, Training, and Awareness: Giáo dục, đào tạo và nâng cao nhận thức về an ninh.
+ Social and Economic Trend Analysis: Phân tích xu hướng kinh tế và xã hội.
+ Sea Elephant Travel Agency: Đại lý du lịch Sea Elephant.

Post Top Ad