SJT là gì? Ý nghĩa của từ sjt - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 9 tháng 8, 2023

SJT là gì? Ý nghĩa của từ sjt

SJT là gì ?

SJT là “Social Judgment Theory” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ SJT

SJT có nghĩa “Social Judgment Theory”, dịch sang tiếng Việt là “Lý thuyết phán xét xã hội”.

SJT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SJT là “Social Judgment Theory”.

Một số kiểu SJT viết tắt khác:
+ Situational Judgement Test: Bài kiểm tra phán đoán tình huống.
+ System Justification Theory: Lý thuyết biện minh hệ thống.
+ San Angelo Regional Airport: Sân bay Khu vực San Angelo.
+ Stephen Joseph Theatre: Nhà hát Stephen Joseph.

Post Top Ad