TPR là gì? Ý nghĩa của từ tpr - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 9 tháng 8, 2023

TPR là gì? Ý nghĩa của từ tpr

TPR là gì ?

TPR là “True Positive Rate” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ TPR

TPR có nghĩa “True Positive Rate”, dịch sang tiếng Việt là “Tỷ lệ tích cực thực sự”.

TPR là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TPR là “True Positive Rate”.

Một số kiểu TPR viết tắt khác:
+ The Pensions Regulator: Cơ quan quản lý lương hưu.
+ Tetratricopeptide repeat: Tetratricopeptide lặp lại.
+ Total Peripheral Resistance: Tổng kháng ngoại vi.
+ Tournament Performance Rating: Xếp hạng hiệu suất giải đấu.
+ Time Pattern Regime: Chế độ mẫu thời gian.
+ The Public's Radio: Đài phát thanh công cộng.
+ Test Positivity Rate: Kiểm tra tỷ lệ tích cực.
+ Total Player Rating: Tổng xếp hạng người chơi.
+ Texas Performance Review: Đánh giá hiệu suất Texas.
+ Tetratrico Peptide Repeat: Tetratrico Peptide lặp lại.
+ Tradepoint Rail: Đường sắt thương mại.
+ Total Physical Response: Tổng phản ứng vật lý.
+ Total Protocol Rating: Tổng xếp hạng giao thức.
+ Texas Public Radio: Đài phát thanh công cộng Texas.
+ Transportation Planning Region: Vùng quy hoạch giao thông.
+ Transbus Procurement Requirement: Yêu cầu mua sắm Transbus.
+ Town Planning Review: Đánh giá quy hoạch thị trấn.
+ Temporary Permissions Regime: Chế độ cấp phép tạm thời.
+ Timely Progress Review: Đánh giá tiến độ kịp thời.
+ Trade Policy Reviews: Đánh giá chính sách thương mại.
+ Tuvan People's Republic: Cộng hòa Nhân dân Tuvan.
+ Total Performance Rating: Đánh giá hiệu suất tổng thể.
+ Terrain Profile Recorder: Trình ghi hồ sơ địa hình.
+ Transport Pontiac-Renfrew: Vận chuyển Pontiac-Renfrew.

Post Top Ad