SPRITE là gì? Ý nghĩa của từ sprite - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 21 tháng 8, 2023

SPRITE là gì? Ý nghĩa của từ sprite

SPRITE là gì ?

SPRITE là “Saturn PRobe Interior and aTmosphere Explorer” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ SPRITE

SPRITE có nghĩa “Saturn PRobe Interior and aTmosphere Explorer”, dịch sang tiếng Việt là “Saturn Probe Interior và aTmosphere Explorer”.

SPRITE là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SPRITE là “Saturn PRobe Interior and aTmosphere Explorer”.

Post Top Ad