TLV là gì? Ý nghĩa của từ tlv - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 21 tháng 8, 2023

TLV là gì? Ý nghĩa của từ tlv

TLV là gì ?

TLV là “Threshold Limit Value” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ TLV

TLV có nghĩa “Threshold Limit Value”, dịch sang tiếng Việt là “Giá trị giới hạn ngưỡng”.

TLV là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TLV là “Threshold Limit Value”.

Một số kiểu TLV viết tắt khác:
+ Type–Length–Value: Loại–Độ dài–Giá trị.
+ Tree of Life Version: Phiên bản cây sự sống.
+ Target Launch Vehicle: Phương tiện phóng mục tiêu.
+ Transport and Loading Vehicle: Phương tiện vận chuyển và tải.
+ Total Liquid Ventilation: Thông gió toàn bộ chất lỏng.
+ Test Launch Vehicle: Xe phóng thử.
+ Trailer Luggage Vans: Xe moóc chở hành lý.

Post Top Ad