UFR là gì? Ý nghĩa của từ ufr - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 16 tháng 8, 2023

UFR là gì? Ý nghĩa của từ ufr

UFR là gì ?

UFR là “Urine Flow Rate” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ UFR

UFR có nghĩa “Urine Flow Rate”, dịch sang tiếng Việt là “Tốc độ dòng nước tiểu”.

UFR là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng UFR là “Urine Flow Rate”.

Một số kiểu UFR viết tắt khác:
+ Training and Research Units: Đơn vị Đào tạo và Nghiên cứu.
+ Ultra Fast Rendering: Kết xuất cực nhanh.
+ Union of Resistance Forces: Liên minh các lực lượng kháng chiến.
+ Universidad Franklin Roosevelt: Đại học Franklin Roosevelt.
+ Union of Forces for the Resistance: Liên minh các lực lượng kháng chiến.
+ Union of Women of Reunion: Hiệp hội Phụ nữ của Reunion.
+ Units of Formation and Research: Đơn vị hình thành và nghiên cứu.
+ Urea-formaldehyde resin: Nhựa urê-formaldehyd.
+ Ultrafiltration rate: Tốc độ siêu lọc.

Post Top Ad