VINA là gì? Ý nghĩa của từ vina - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 21 tháng 8, 2023

VINA là gì? Ý nghĩa của từ vina

VINA là gì ?

VINA là “Vietnam” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ VINA

VINA có nghĩa “Vietnam”, dịch sang tiếng Việt là “Việt Nam”.

VINA là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng VINA là “Vietnam”.

Post Top Ad