XO là gì? Ý nghĩa của từ xo - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 10 tháng 8, 2023

XO là gì? Ý nghĩa của từ xo

XO là gì ?

XO là “X chromosomes” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ XO

XO có nghĩa “X chromosomes”, dịch sang tiếng Việt là “Nhiễm sắc thể X”.

XO là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng XO là “X chromosomes”.

Một số kiểu XO viết tắt khác:
+ Executive Officer: Cán bộ điều hành.
+ Xanthine Oxidase: Xanthine oxydaza.
+ Executive Order: Lệnh hành pháp.
+ Xylenol Orange: Xylenol da cam.

Post Top Ad