ACARS là gì? Ý nghĩa của từ acars - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 28 tháng 12, 2023

ACARS là gì? Ý nghĩa của từ acars

ABSTRIPS là gì ?

ABSTRIPS là “Abstraction-Based STRIPS” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ABSTRIPS

ABSTRIPS có nghĩa “Abstraction-Based STRIPS”, dịch sang tiếng Việt là “STRIPS dựa trên trừu tượng”. Một phương pháp trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và lập kế hoạch hành động tự động.
Trong đó, STRIPS là viết tắt của "Stanford Research Institute Problem Solver"(người giải quyết vấn đề của Viện nghiên cứu Stanford).
Và STRIPS là một ngôn ngữ mô tả cho việc lập kế hoạch hành động, được thiết kế để mô hình hóa các bài toán quyết định tự động.

ABSTRIPS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ABSTRIPS là “Abstraction-Based STRIPS”.

Post Top Ad