ABSTRIPS là gì? Ý nghĩa của từ abstrips - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 28 tháng 12, 2023

ABSTRIPS là gì? Ý nghĩa của từ abstrips

ABSTRIPS là gì ?

ABSTRIPS là “Abstraction-Based STRIPS” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ABSTRIPS

ABSTRIPS có nghĩa “Abstraction-Based STRIPS”, dịch sang tiếng Việt là “STRIPS dựa trên trừu tượng”. Một phương pháp trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và lập kế hoạch hành động tự động.
Trong đó, STRIPS là viết tắt của "Stanford Research Institute Problem Solver"(người giải quyết vấn đề của Viện nghiên cứu Stanford).

ABSTRIPS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ABSTRIPS là “Abstraction-Based STRIPS”.

Post Top Ad