BWARS là gì? Ý nghĩa của từ bwars - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 30 tháng 12, 2023

BWARS là gì? Ý nghĩa của từ bwars

BWARS là gì ?

BWARS là “Bees, Wasps & Ants Recording Society” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ BWARS

BWARS có nghĩa “Bees, Wasps & Ants Recording Society”, dịch sang tiếng Việt là “Hiệp hội ghi âm ong, ong bắp cày & kiến”. Một tổ chức tại Vương quốc Anh chuyên nghiên cứu và ghi chép về ong, châu chấu và kiến để đóng góp vào hiểu biết về sinh thái và phân bố của chúng.
BWARS cũng thúc đẩy giáo dục và bảo tồn cho các loài này.

BWARS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng BWARS là “Bees, Wasps & Ants Recording Society”.

Post Top Ad