CADMID là gì? Ý nghĩa của từ cadmid - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 30 tháng 12, 2023

CADMID là gì? Ý nghĩa của từ cadmid

CADMID là gì ?

CADMID là “Concept, Assessment, Demonstration, Manufacture, In service, Disposal” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CADMID

CADMID có nghĩa “Concept, Assessment, Demonstration, Manufacture, In service, Disposal”, dịch sang tiếng Việt là “Khái niệm, Đánh giá, Trình diễn, Sản xuất, Đang phục vụ, Thải bỏ”. Đại diện cho các giai đoạn trong quá trình phát triển và quản lý hệ thống hoặc sản phẩm từ khâu ý tưởng ban đầu đến giai đoạn sử dụng và cuối cùng là thanh lý.

CADMID là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CADMID là “Concept, Assessment, Demonstration, Manufacture, In service, Disposal”.

Post Top Ad