CPCC là gì? Ý nghĩa của từ cpcc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 21 tháng 12, 2023

CPCC là gì? Ý nghĩa của từ cpcc

CPCC là gì ?

CPCC là “Control Points and Compliance Criteria” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CPCC

CPCC có nghĩa “Control Points and Compliance Criteria”, dịch sang tiếng Việt là “Điểm kiểm soát và tiêu chí tuân thủ”. Các điểm kiểm soát trong quá trình quản lý dự án, và các tiêu chí tuân thủ được áp dụng để đảm bảo tuân thủ quy định.

CPCC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CPCC là “Control Points and Compliance Criteria”.

Một số kiểu CPCC viết tắt khác:
+ California Pacific Computer Company: Công ty Máy tính California Pacific.
+ Civilian Planning and Conduct Capability: Năng lực lập kế hoạch và ứng xử dân sự. Khả năng lập kế hoạch và thực hiện các nhiệm vụ dân sự trong quân sự.
+ Chhattisgarh Pradesh Congress Committee: Ủy ban Quốc hội Chhattisgarh Pradesh.
+ Chinese People's Political Consultative Conference: Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc.
+ Commonwealth Postal Competitions Committee: Ủy ban Cạnh tranh Bưu chính Khối thịnh vượng chung.
+ Chhattisgarh Potter Caste Community: Cộng đồng đẳng cấp Chhattisgarh Potter.
+ Central Piedmont Community College: Cao đẳng cộng đồng Central Piedmont.
+ Career Planning & Counselling Centre: Trung tâm Tư vấn & Lập kế hoạch Nghề nghiệp.
+ Canadian Private Copying Collective: Tập thể sao chép tư nhân Canada.
+ Canadian Armed Forces' Chief, Professional Conduct and Culture: Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Canada, Văn hóa và Ứng xử Chuyên nghiệp.
+ Commonwealth Portland Cement Company: Công ty Xi măng Portland thịnh vượng.
+ Congressional Progressive Caucus Center: Trung tâm họp kín cấp tiến của Quốc hội.
+ Center for Pervasive Communications and Computing: Trung tâm Truyền thông và Máy tính Phổ biến.
+ Portuguese Council for Peace and Cooperation: Hội đồng Hòa bình và Hợp tác Bồ Đào Nha.

Post Top Ad