CUREA là gì? Ý nghĩa của từ curea - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 31 tháng 12, 2023

CUREA là gì? Ý nghĩa của từ curea

CUREA là gì ?

CUREA là “Consortium for Undergraduate Research and Education in Astronomy” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CUREA

CUREA có nghĩa “Consortium for Undergraduate Research and Education in Astronomy”, dịch sang tiếng Việt là “Hiệp hội Nghiên cứu và Giáo dục Đại học về Thiên văn học”. Một tổ chức hoặc liên minh dành cho nghiên cứu và giáo dục đại học trong lĩnh vực thiên văn học.
Tập trung vào việc thúc đẩy và hỗ trợ hoạt động nghiên cứu và giảng dạy về thiên văn học cho sinh viên đại học.

CUREA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CUREA là “Consortium for Undergraduate Research and Education in Astronomy”.

Post Top Ad