JSTL là gì? Ý nghĩa của từ jstl - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 24 tháng 12, 2023

JSTL là gì? Ý nghĩa của từ jstl

JSTL là gì ?

JSTL là “JSP Standard Tag Library” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ JSTL

JSTL có nghĩa “JSP Standard Tag Library”, dịch sang tiếng Việt là “Thư viện thẻ chuẩn JSP”. Tập hợp các thẻ tiện ích tiêu chuẩn trong JSP, giúp đơn giản hóa xử lý logic và hiển thị dữ liệu trong ứng dụng web Java.
JSTL cung cấp các thẻ cho vòng lặp, điều kiện, xử lý chuỗi, và nhiều chức năng khác, giảm sự phức tạp của mã JSP.

JSTL là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng JSTL là “JSP Standard Tag Library”.

Một số kiểu JSTL viết tắt khác:
+ JavaServer Pages Standard Tag Library: Thư viện thẻ chuẩn của các trang JavaServer.
+ Jakarta Standard Tag Library: Thư viện thẻ tiêu chuẩn Jakarta.

Post Top Ad