TOWS là gì? Ý nghĩa của từ tows - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 25 tháng 12, 2023

TOWS là gì? Ý nghĩa của từ tows

TOWS là gì ?

TOWS là “Threats, Opportunities, Weaknesses and Strengths” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ TOWS

TOWS có nghĩa “Threats, Opportunities, Weaknesses and Strengths”, dịch sang tiếng Việt là “Các mối đe dọa, cơ hội, điểm yếu và điểm mạnh”. Phương pháp phân tích chiến lược kinh doanh để đánh giá các mối đe dọa, cơ hội, yếu điểm và điểm mạnh của một tổ chức.
Nó giúp xác định chiến lược phát triển và ứng phó với môi trường ngoại vi.
Được sử dụng như một bước quan trọng trong quá trình lập kế hoạch chiến lược.

TOWS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TOWS là “Threats, Opportunities, Weaknesses and Strengths”.

Post Top Ad