ACY là gì? Ý nghĩa của từ acy - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 12 tháng 1, 2024

ACY là gì? Ý nghĩa của từ acy

ACY là gì ?

ACY là “Atlantic City International Airport” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ACY

ACY có nghĩa “Atlantic City International Airport”, dịch sang tiếng Việt là “Sân bay quốc tế thành phố Atlantic”. Mã sân bay của sân bay quốc tế ở gần thành phố Atlantic City, New Jersey, Hoa Kỳ.

ACY là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ACY là “Atlantic City International Airport”.

Một số kiểu ACY viết tắt khác:
+ Adriatic Club Yugoslavia: Câu lạc bộ Adriatic Nam Tư.
+ Acadiana Center for Youth: Trung tâm thanh thiếu niên Acadiana. Tổ chức hoặc cơ sở dành cho thanh thiếu niên ở vùng Acadiana, Louisiana, Hoa Kỳ.
+ American City Youth: Thanh niên thành phố Mỹ.
+ Adenylate Cyclase: Một enzyme tham gia trong cơ chế truyền thông tin của tế bào.

Post Top Ad