BAJI là gì? Ý nghĩa của từ baji - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 28 tháng 1, 2024

BAJI là gì? Ý nghĩa của từ baji

BAJI là gì ?

BAJI là “Book of Approved Jury Instructions” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ BAJI

BAJI có nghĩa “Book of Approved Jury Instructions”, dịch sang tiếng Việt là “Sách hướng dẫn bồi thẩm đoàn được phê duyệt”. Tài liệu chứa các hướng dẫn chính thức được phê chuẩn để sử dụng trong quá trình xử lý tư pháp.

BAJI là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng BAJI là “Book of Approved Jury Instructions”.

Một số kiểu BAJI viết tắt khác:
+ Black Alliance for Just Immigration: Liên minh da màu chỉ vì nhập cư. Tổ chức phi lợi nhuận tại Hoa Kỳ, hỗ trợ công bằng di cư và quyền lợi của cộng đồng da màu.

Post Top Ad