BIDST là gì? Ý nghĩa của từ bidst - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 3 tháng 1, 2024

BIDST là gì? Ý nghĩa của từ bidst

BIDST là gì ?

BIDST là “British Institute of Dental and Surgical Technologists” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ BIDST

BIDST có nghĩa “British Institute of Dental and Surgical Technologists”, dịch sang tiếng Việt là “Viện nha khoa và công nghệ phẫu thuật của Anh”. Một trung tâm về lĩnh vực y tế, mà cụ thể là nha khoa.
Nơi này đã được thành lập hơn 70 năm ở Anh.

BIDST là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng BIDST là “British Institute of Dental and Surgical Technologists”.

Post Top Ad