BISEPS là gì? Ý nghĩa của từ biseps - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 2 tháng 1, 2024

BISEPS là gì? Ý nghĩa của từ biseps

BISEPS là gì ?

BISEPS là “Battlefield Identification System Environment Performance Simulation” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ BISEPS

BISEPS có nghĩa “Battlefield Identification System Environment Performance Simulation”, dịch sang tiếng Việt là “Mô phỏng hiệu suất môi trường hệ thống nhận dạng chiến trường”. Mô tả của việc sử dụng một hệ thống mô phỏng để đánh giá hiệu suất của một hệ thống nhận dạng chiến trường trong môi trường giả định hoặc thử nghiệm.

BISEPS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng BISEPS là “Battlefield Identification System Environment Performance Simulation”.

Post Top Ad