DEM là gì? Ý nghĩa của từ dem - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 2 tháng 1, 2024

DEM là gì? Ý nghĩa của từ dem

DEM là gì ?

DEM là “Data Exchange Mechanism” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ DEM

DEM có nghĩa “Data Exchange Mechanism”, dịch sang tiếng Việt là “Cơ chế trao đổi dữ liệu”. Phương thức được sử dụng để chuyển đổi thông tin dữ liệu giữa các hệ thống hoặc thiết bị khác nhau.
Nó bao gồm các giao thức như REST, SOAP, GraphQL, hoặc các phương tiện như hàng đợi để đảm bảo truyền tải dữ liệu hiệu quả và an toàn.

DEM là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng DEM là “Data Exchange Mechanism”.

Một số kiểu DEM viết tắt khác:
+ Digital Elevation Model: Mô hình độ cao kỹ thuật số.
+ Department of Environmental Management: Cục quản lý môi trường.

Post Top Ad