BFSA là gì? Ý nghĩa của từ bfsa - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 2 tháng 1, 2024

BFSA là gì? Ý nghĩa của từ bfsa

BFSA là gì ?

BFSA là “Blue Force Situation Awareness” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ BFSA

BFSA có nghĩa “Blue Force Situation Awareness”, dịch sang tiếng Việt là “Nhận thức về tình huống của Lực lượng Xanh”. Khả năng đánh giá hiểu biết về tình hình của lực lượng "Blue Force" (phe bạn) trong môi trường quân sự.
Thường thông qua sử dụng công nghệ và hệ thống cảm biến để thu thập thông tin chi tiết, theo dõi thời gian thực.

BFSA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng BFSA là “Blue Force Situation Awareness”.

Post Top Ad