C/O là gì? Ý nghĩa của từ c/o - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 2 tháng 1, 2024

C/O là gì? Ý nghĩa của từ c/o

C/O là gì ?

C/O là “Care of” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ C/O

C/O có nghĩa “Care of”, dịch sang tiếng Việt là “Chăm sóc”. Thuật ngữ này hay được sử dụng trong thư tín, địa chỉ.
Nó chỉ địa chỉ gửi thư của một người tại một địa điểm khác.
Hay nói cách khác đơn giản hơn, Nó xuất hiện trong địa chỉ thư để chỉ định rằng thư nên được gửi đến một địa chỉ trung gian hoặc tại một địa điểm khác.

C/O là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng C/O là “Care of”.

Post Top Ad