COLA là gì? Ý nghĩa của từ cola - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 3 tháng 1, 2024

COLA là gì? Ý nghĩa của từ cola

COLA là gì ?

COLA là “Cost Of Living Adjustment” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ COLA

COLA có nghĩa “Cost Of Living Adjustment”, dịch sang tiếng Việt là “Chi phí sinh hoạt”. Sự điều chỉnh lương, tiền bạc để phản ánh sự thay đổi trong chi phí sinh sống.
Nó nhằm đảm bảo thu nhập tài chính không giảm giá trị theo thời gian dù có tăng giảm chi phí sinh sống.

COLA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng COLA là “Cost Of Living Adjustment”.

Một số kiểu COLA viết tắt khác:
+ Comp.os.linux.announce: Comp.os.linux.an Tuyên bố.
+ Certificate of Limited Acceptance: Giấy chứng nhận chấp nhận hạn chế.
+ City of Los Angeles: Thành phố của Los Angeles.

Post Top Ad