CREEP là gì? Ý nghĩa của từ creep - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 1 tháng 1, 2024

CREEP là gì? Ý nghĩa của từ creep

CREEP là gì ?

CREEP là “Criminal Records Expungement and Employment Protection” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CREEP

CREEP có nghĩa “Criminal Records Expungement and Employment Protection”, dịch sang tiếng Việt là “Xóa án tích và bảo vệ việc làm”. Tên một chương trình hỗ trợ người có tiền án.
Nó có thể sẽ xoá bỏ hồ sơ tư pháp và bảo vệ quyền lợi việc làm.
Với mục đích giúp người từng có tiền án tái hòa nhập xã hội và có cơ hội tốt hơn trong thị trường lao động.

CREEP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CREEP là “Criminal Records Expungement and Employment Protection”.

Một số kiểu CREEP viết tắt khác:
+ Committee for the Re-Election of the President: Ủy ban bầu cử lại Tổng thống.

Post Top Ad