DERA là gì? Ý nghĩa của từ dera - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 3 tháng 1, 2024

DERA là gì? Ý nghĩa của từ dera

DERA là gì ?

DERA là “Defence Evaluation and Research Agency” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ DERA

DERA có nghĩa “Defence Evaluation and Research Agency”, dịch sang tiếng Việt là “Cơ quan nghiên cứu và đánh giá quốc phòng”. Tên cơ quan thuộc chính phủ Anh chịu trách nhiệm về nghiên cứu và đánh giá trong lĩnh vực quốc phòng.
Cơ quan này hoạt động từ năm 1995 đến năm 2001 và sau đó đã trải qua quá trình cơ cấu lại, dẫn đến việc hình thành các tổ chức khác nhau.

DERA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng DERA là “Defence Evaluation and Research Agency”.

Post Top Ad