HRD là gì? Ý nghĩa của từ hrd - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 3 tháng 1, 2024

HRD là gì? Ý nghĩa của từ hrd

HRD là gì ?

HRD là “Human Resource Development” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ HRD

HRD có nghĩa “Human Resource Development”, dịch sang tiếng Việt là “Phát triển nguồn nhân lực”. Lĩnh vực quản lý nguồn nhân lực tập trung vào đào tạo và phát triển kỹ năng của nhân viên.
Mục đích của việc làm này nhằm để nâng cao hiệu suất và đóng góp tích cực cho tổ chức, công ty.
Nó bao gồm các hoạt động như đào tạo, quản lý hiệu suất, và phát triển sự nghiệp.

HRD là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng HRD là “Human Resource Development”.

Post Top Ad