ITIL là gì? Ý nghĩa của từ itil - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 27 tháng 1, 2024

ITIL là gì? Ý nghĩa của từ itil

ITIL là gì ?

ITIL là “Information Technology Infrastructure Library” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ITIL

ITIL có nghĩa “Information Technology Infrastructure Library”, dịch sang tiếng Việt là “Thư viện cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin”. Một bộ hướng dẫn quản lý dịch vụ và hạ tầng công nghệ thông tin (ICT).
ITIL cung cấp các phương pháp và quy trình tiêu chuẩn để quản lý, duy trì và cải thiện chất lượng dịch vụ IT trong tổ chức.
Nó bao gồm nhiều chủ đề, như quản lý sự cố, vấn đề, thay đổi, và cấp độ dịch vụ.
ITIL được sử dụng rộng rãi trong các tổ chức để tối ưu hóa hiệu suất và đáp ứng nhu cầu người dùng.

ITIL là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ITIL là “Information Technology Infrastructure Library”.

Một số kiểu ITIL viết tắt khác:
+ Information Technologies India Ltd: Công ty TNHH Công nghệ thông tin Ấn Độ.
+ Information Technology Information Library: Thư viện thông tin công nghệ thông tin.

Post Top Ad