LAMBDA là gì? Ý nghĩa của từ lambda - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 15 tháng 1, 2024

LAMBDA là gì? Ý nghĩa của từ lambda

LAMBDA là gì ?

LAMBDA là “Lambda architecture” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ LAMBDA

LAMBDA có nghĩa “Lambda architecture”, dịch sang tiếng Việt là “Kiến trúc Lambda”. Tên kiến trúc thiết kế hệ thống phân tán. Nó được dùng để xử lý lượng lớn dữ liệu và cung cấp kết quả truy vấn ở thời gian thực.

LAMBDA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng LAMBDA là “Lambda architecture”.

Một số kiểu LAMBDA viết tắt khác:
+ Laboratory for AI, Machine Learning, Business & Data Analytics: Phòng thí nghiệm AI, Học máy, Kinh doanh & Phân tích dữ liệu. Tên của tổ chức nghiên cứu, phát triển ứng dụng các công nghệ AI và Machine Learning trong lĩnh vực kinh doanh, phân tích dữ liệu.

Post Top Ad