MJML là gì? Ý nghĩa của từ mjml - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 15 tháng 1, 2024

MJML là gì? Ý nghĩa của từ mjml

MJML là gì ?

MJML là “Movement of Young Marxist–Leninists” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ MJML

MJML có nghĩa “Movement of Young Marxist–Leninists”, dịch sang tiếng Việt là “Phong trào thanh niên theo chủ nghĩa Mác-Lênin”. Tên của phong trào liên quan đến chủ nghĩa Mác-Lênin, nhắm đến đối tượng thanh niên.
Nó có nguồn gốc từ cụm từ tiếng Pháp: Mouvement des Jeunes marxistes-léninistes.

MJML là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng MJML là “Movement of Young Marxist–Leninists”.

Post Top Ad