MOA là gì? Ý nghĩa của từ moa - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 26 tháng 1, 2024

MOA là gì? Ý nghĩa của từ moa

MOA là gì ?

MOA là “Minute Of Arc” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ MOA

MOA có nghĩa “Minute Of Arc”, dịch sang tiếng Việt là “Phút của cung”. Đơn vị đo góc, tương đương với 1/60 độ của một đơn vị góc lớn hơn.

MOA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng MOA là “Minute Of Arc”.

Một số kiểu MOA viết tắt khác:
+ Museum Of Art: Bảo tàng nghệ thuật.
+ Memorandum Of Agreement: Biên bản thỏa thuận. Văn bản chính thức ghi lại thỏa thuận giữa hai hoặc nhiều bên, thường được sử dụng trong hợp tác.
+ Minute Of Angle: Phút góc. Đơn vị đo góc, tương đương với 1/60 độ, thường được sử dụng trong bắn và đo khoảng cách.
+ Mechanism Of Action: Cơ chế hoạt động.
+ Memorandum Of Association: Bản ghi nhớ liên kết. Tài liệu pháp lý mô tả mục đích, quyền lợi và trách nhiệm của một công ty.
+ Military Operations Area: Khu vực hoạt động quân sự. Khu vực không gian được quân đội sử dụng để thực hiện hoạt động huấn luyện và thử nghiệm quân sự.

Post Top Ad