MRC là gì? Ý nghĩa của từ mrc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 26 tháng 1, 2024

MRC là gì? Ý nghĩa của từ mrc

MRC là gì ?

MRC là “Mekong River Commission” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ MRC

MRC có nghĩa “Mekong River Commission”, dịch sang tiếng Việt là “Ủy hội sông Mê Công”. Tổ chức quốc tế quản lý và hợp tác về phát triển sử dụng tài nguyên sông Mekong giữa các quốc gia Đông Nam Á.

MRC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng MRC là “Mekong River Commission”.

Một số kiểu MRC viết tắt khác:
+ Maintenance Requirements Card: Thẻ yêu cầu bảo trì. Tài liệu quy định yêu cầu bảo dưỡng và sửa chữa cho hệ thống, thiết bị hoặc phương tiện.
+ Medical Research Council: Hội đồng Nghiên cứu Y học.
+ Memory Reference Code: Mã tham chiếu bộ nhớ. Phần mềm nhúng được sử dụng trong hệ thống máy tính để quản lý và tương tác với bộ nhớ hệ thống.
+ Mixed Raster Content: Nội dung raster hỗn hợp.
+ Minimum Resolvable Contrast: Độ tương phản có thể phân giải tối thiểu. Độ chênh lệch tối thiểu giữa đối tượng và nền mà mắt có thể phân biệt được, thường đo bằng phần trăm.
+ Maximal-Ratio Combining: Kết hợp tỷ lệ tối đa. Kỹ thuật trong viễn thông không dây, kết hợp các tín hiệu nhận được để tăng cường chất lượng và độ tin cậy của kênh truyền.

Post Top Ad