MOB là gì? Ý nghĩa của từ mob - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 5 tháng 1, 2024

MOB là gì? Ý nghĩa của từ mob

MOB là gì ?

MOB là “Man Over Board” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ MOB

MOB có nghĩa “Man Over Board”, dịch sang tiếng Việt là “Man Over Board”. Cảnh báo được sử dụng trên tàu khi có người rơi xuống biển hoặc nước.
Giúp đánh dấu và triển khai các biện pháp cứu hộ, tìm kiếm người bị rơi.

MOB là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng MOB là “Man Over Board”.

Một số kiểu MOB viết tắt khác:
+ Marching Owl Band: Ban nhạc Cú diễu hành.
+ Movable Object Block: Khối đối tượng có thể di chuyển.
+ Mobile: Di động. Chỉ sự di động hoặc thiết bị di động, như điện thoại di động hoặc máy tính bảng.
+ Member of the Board: Thành viên Hội đồng.
+ Mobilization: Huy động.

Post Top Ad