OO là gì? Ý nghĩa của từ oo - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 10 tháng 1, 2024

OO là gì? Ý nghĩa của từ oo

OO là gì ?

OO là “Object Oriented” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ OO

OO có nghĩa “Object Oriented”, dịch sang tiếng Việt là “Hướng đối tượng”. Kiểu lập trình dựa trên các đối tượng.
Theo đó, dữ liệu và các phương thức hoạt động trên dữ liệu được tổ chức thành các "đối tượng".

OO là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng OO là “Object Oriented”.

Một số kiểu OO viết tắt khác:
+ Over & Out: Qua khỏi. Cách báo cáo kết thúc cuộc trò chuyện và sẵn sàng ngừng trả lời.
+ Operations Order: Lệnh hoạt động. Tài liệu mô tả kế hoạch và hướng dẫn chi tiết cho một hoạt động quân sự cụ thể.
+ Owner Operator: Chủ sở hữu nhà điều hành.

Post Top Ad